Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte gjennomføres Torsdag 30. mars kl. 19.00 kantina på Remmenhallen.

  • 17     Ekstraordinært årsmøte

 

(1)        Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 14 dagers varsel etter:

 

  1. a) Vedtak av årsmøtet i idrettslaget.
  2. b) Vedtak av styret i idrettslaget.
  3. c) Vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd.
  4. d) Skriftlig krav fra 1/3 av idrettslagets stemmeberettigete medlemmer.

 

(2)        Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal enten følge vedlagt innkallingen eller være gjort tilgjengelig på idrettslagets internettside eller annen forsvarlig måte. I sistnevnte tilfeller skal det fremgå av innkallingen at saksdokumentene er gjort tilgjengelig på annen måte, og dokumentene skal være gjort tilgjengelige på innkallingstidspunktet.

 

(3)        Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antall medlemmer av styret iht. denne lov. Dersom det ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

 

(4)        Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.

 

(5)        Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

 

Saker som skal behandles er:

  1. Behandle revidert regnskap for 2016 og budsjett 2017
  2. Valg av Valgkomitè

 

Sak 2 ekstraordinært årsmøte hvbk 300317

 

Med vennlig hilsen Styret Halden volleyballklubb